<Macro: (,)>

Folkeoplysnings- og udviklingspulje

Retningslinjer for administration af Folkeoplysnings- og udviklingspuljen i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune råder over en Folkeoplysnings- og udviklingspulje til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til aktiviteter og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet generelt. Puljens størrelse fastsættes i forbindelse med den årlige budgettildeling.

Her finder du vejledning og ansøgningsskema til Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen i word-format.

Formål

Intentionen med Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen er at skabe mulighed for at udvikle eller videreudvikle initiativer og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet, herunder aktiviteter i relation til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Selvom det ikke er et krav, lægges der vægt på, at projekterne helt eller delvist retter sig mod befolkningsgrupper, som ikke tiltrækkes af eksisterende udbud af aktiviteter på kultur- og idrætsområdet.

Hvad kan Folkeoplysnings- og udviklingspuljen bruges til?

Der kan ydes tilskud/underskudsgaranti til:

 • Nye aktiviteter og initiativer
 • Videreudvikling af eksisterende aktiviteter og initiativer
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde
 • Tematiserede tiltag, eksempelvis kampagner for sund kost, integration og rekruttering samt bekæmpelse af pædofili og doping
 • Tværgående og netværksskabende tiltag på folkeoplysningsområdet samt på kultur- og idrætsområdet generelt
 • Nødlidende foreninger

 

Hvem kan søge?

Alle foreninger samt andre initiativtagere, som er hjemmehørende i Halsnæs Kommune, kan søge.

Hvilke krav skal opfyldes?

 • Aktiviteten skal foregå i kommunen
 • Ansøgere opfordres til at gøre opmærksom på eventuelle forbindelser til kommunens Vision 2030, men dette er ikke et krav for at opnå tilskud
 • Aktiviteten må ikke have et kommercielt formål, og overskuddet må ikke tilfalde private personer til egen vinding
 • Selvom det ikke er en forudsætning, lægges der vægt på, at andre relevante sponsorer, puljer, fonde, region eller stat er søgt om støtte
 • Søges der midler til et tilbagevendende arrangement/projekt, skal der vedlægges en plan for, hvordan det kommunale tilskud kan nedtrappes år for år
 • Der skal anføres i markedsføringsmateriale, på programmer, hjemmesider etc., at der er modtaget støtte fra Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommunes logo kan rekvireres hos Kommunikation og Presse i Halsnæs Kommune
 • Hurtigst muligt efter projektets afvikling skal der indsendes et regnskab og en kortfattet redegørelse for aktivitetens/projektets forløb, herunder dokumentation i form af billeder, presseomtale m.m., til Halsnæs Kommune, Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
 • Der gives ikke tilskud til allerede igangsatte projekter

 

Udarbejdelse af ansøgning

Den gode ansøgning til Folkeoplysnings- og udviklingspuljen skal som minimum indeholde:

 • Beskrivelse af projektet
 • Hvilket beløb søges der om
 • Hvem retter begivenheden sig mod
 • Tid og sted for begivenhedens afholdelse
 • Budget med indtægter og udgifter
 • Oplysninger om der er søgt/modtaget støtte fra andre. Det behøver ikke kun være økonomisk støtte, men kan også være i form af PR, udlån af lokaler, udstyr m.v.
 • Navn og adresse på ansvarlig person for projektet
 • Oplysninger om CVR-nr. og bankkonto, hvor evt. tilskud/underskudsgaranti skal indsættes

 

Ansøgningen sendes til:

Det anbefales at sende ansøgningen som sikker mail via e-boks. Vejledning til dette findes nederst i ansøgningsskemaet.

Afdelingen for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Eller via e-mail til 
mail@halsnaes.dk. Skriv ’ansøgning til Kultur og Idræt´ i emnefeltet.

 

Hvem behandler ansøgningen?

Det er Folkeoplysningssamrådet, der endeligt beslutter, hvorvidt der skal bevilges midler fra Folkeoplysnings- og udviklingspuljen. Administrationen i Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv noterer sig hvilke ansøgninger, der kommer ind, og koordinerer disse med administratorer af kommunens andre puljer. Det bemærkes, at udisponerede midler fra ét år ikke kan overføres til året efter.

Ansøgningsfrist:

Ansøgninger skal være Afdelingen for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv i hænde i god tid inden arrangementets afholdelse. Ansøgninger kan forventes behandlet på førstkommende møde i Folkeoplysningssamrådet.